Landschap als Nalatenschap

Landschap als Nalatenschap
Landschap als Nalatenschap
Landschap als Nalatenschap
Landschap als Nalatenschap

Internationaal heeft het fenomeen natuurbegraafplaats een grote vlucht genomen. In Nederland blijft het aanbod achter bij de vraag, terwijl de integratie van landschap en begraafplaats veelbelovend is. Met financiële steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben wij ontwerpend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die de natuurbegraafplaats en het Nederlandse Landschap elkaar kunnen bieden.

Met 12 voorbeelduitwerkingen voor kenmerkende Nederlandse landschapstypen zijn de mogelijkheden onderzocht die de natuurbegraafplaats kan bieden aan landschapsherstel, natuurontwikkeling en toegankelijkheid. Het essenlandschap komt voorbij, maar ook het drassige veenlandschap, een vuilstortberg en een fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het huidige economische klimaat wordt naarstig gezocht naar economische dragers om natuur- en landschapsbeheer te kunnen blijven bekostigen. Recent heeft de overheid in dit kader het Natuurpact gesloten. Natuurbegraafplaatsen kunnen hieraan een interessante bijdrage leveren en voorzien in een groeiende maatschappelijke behoefte. Het Landschap als Nalatenschap overstijgt de betekenis als herdenkingsplek voor nabestaanden. Ze draagt bij aan de landschapsbeleving voor toekomstige generaties Nederlanders. U vindt hier het rapport of een beknopte samenvatting. Diverse publicaties zijn inmiddels verschenen. Ook hebben wij een korte film gemaakt. 

Landscape as a legacy studies the possibilities for natural burial in the Dutch Landscape. There is an English summary. Zie ook onze ontwerpen voor een natuurbegraafplaats voor Natuurmonumenten, het Zeeuwse Landschap en Heerenveen.

Natuurbegraafplaatsen Onderzoek
Landschap als Nalatenschap

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024