Governance

Vollmer+partners is een bureau voor stedenbouw en landschapsontwerp. Het bureau is een besloten vennootschap, waarvan Tom Bullens enig aandeelhouder is.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Vollmer+partners onderschrijft de ‘sustainable development goals’ van de United Nations (UN Global Goals). Met onze integrale aanpak weten we in onze projecten uiteenlopende opgaven met elkaar te verbinden, zoals het verhogen van de biodiversiteit, bijdragen aan waterberging en klimaatbestendigheid, werken aan sociale gelijkheid en inclusie, versterken van een gezond en groen leefklimaat, zorgdragen voor cultureel en landschappelijk erfgoed.

Met de opgaven die wij doen grijpen we elke verandering aan om te komen tot verbetering van de leefomgeving. We hebben oog voor hetgeen al aanwezig is en weten bestaande kwaliteiten in te zetten. We proberen bij iedere opgave de omgeving optimaal vorm te geven voor de mensen die er dagelijks gebruik van maken. Met name in de zorg vraagt dit inlevingsvermogen en bereidheid om kennis te verbreden. We steken veel tijd in het verdiepen van onze kennis, bijvoorbeeld op het vlak van 'Healing Environment'

Het landschap ligt ons na aan het hart. We bedenken nieuwe mogelijkheden om het ontwikkelen en instand houden ervan mogelijk te maken. Natuurbegraven, zonne-enerie en landschap en Ecopark zijn hier voorbeelden van. 

Directe omgeving
Vollmer+partners vormt een hecht team. Binnen ons bureau investeren we in een een positieve, constructieve werksfeer en bieden we een plezierige werkplek in de Amersfoortse binnenstad. In zowel onze eigen bedrijfsvoering als in het uitvoeren van projecten streven wij naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk door de milieubelasting, het energiegebruik en de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken. In onze personeelssamenstelling streven we naar diversiteit in geslacht, cultuur en leeftijd. 

In onze directe woonomgeving zetten we onze kennis en kunde in om initiatieven te realiseren die door geldgebrek anders niet van de grond komen. Zo hebben we samen met andere ouders en in overleg met het schoolbestuur mooie plannen gemaakt voor het schoolplein voor de Aloysiusschool in Amersfoort. Met plezier sponsoren we het jeugdteam JO-12 van CJVV en het programma van FASadE, het Amersfoortse forum voor stedenbouw, architectuur en landschapsontwerp.

Integriteitcode
Vollmer+partners verricht al haar werkzaamheden respectvol, integer en professioneel. Respectvol wil zeggen: inlevend, luisterend en toegewijd. Onder integer wordt verstaan: eerlijk, onpartijdig, onafhankelijk, objectief, te vertrouwen en in overeenstemming met geldende wettelijke voorschriften en gedragsregels. En met professioneel bedoelen we: inventief en creatief, integraal, pro-actief, inzichtelijk, accuraat, tijdig en kostenbewust. Deze integriteitcode geldt als gedragsnorm en is van toepassing op zowel onze medewerkers als op de eigenaar/directeur.

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024