Stedenbouwkundig plan Zorgpark Zon & Schild, Amersfoort

Stedenbouwkundig plan Zorgpark Zon & Schild, Amersfoort
Stedenbouwkundig plan Zorgpark Zon & Schild, Amersfoort
Stedenbouwkundig plan Zorgpark Zon & Schild, Amersfoort
Aspectkaarten
Stedenbouwkundig plan Zorgpark Zon & Schild, Amersfoort


Het stedenbouwkundig plan voor het Zorgpark Zon en Schild biedt een optimale zorgomgeving voor GGzCentraal. We bieden de cliënten passende zorgnieuwbouw in een veilige parkomgeving. Een nieuwe invulling voor de monumenten gaat hand in hand met het herstel in oude luister.

Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan dat wij in samenspraak met de zorg hebben gemaakt speelt in op een veelheid aan aspecten. Door de verkeersstromen goed te organiseren zijn de auto en de leverancier minder dominant aanwezig en kan maximaal genoten worden van de lommerrijke setting. De bestaande bomen zijn stuk voor stuk in beeld gebracht en de nieuwbouw is daar zeer behoedzaam tussen gepositioneerd. Het plan versterkt daarnaast niet alleen de landschappelijke en natuurwaarden, maar doet ook recht aan de cultuurhistorische waarden van dit bijzondere erfgoed. Onder andere krijgen de vakkenstructuur en sorties van de Wegh der Weegen meer herkenbaarheid. Door het opheffen van de verrommeling en het realiseren van een open parkstructuur komen de monumentale zorgpanden uit de beginjaren weer tot hun recht en vormen ze straks de blikvangers in het zorgpark.

De ontwikkeling van het zorgpark heeft in de eerste plaats tot doel een betere zorgomgeving te bieden voor de cliënten. Daarnaast wil GGz Centraal verbeteringen doorvoeren in zorgefficiëntie en duurzaamheid. Het huidige terrein wordt daarbij ervaren als te uitgestrekt en te onsamenhangend. Door de ambulantisering en het afstoten van diensten is bovendien het aantal verkeersbewegingen toegenomen. Een deel van de panden wordt ervaren als verouderd, slecht passend bij de zorgbehoefte en daardoor dringend toe aan vernieuwing. Met nieuwe huisvesting in een compactere setting zal een wezenlijke verbetering worden doorgevoerd.

Met de ontwikkeling van het zorgpark aan de westzijde van het terrein, worden andere delen van Zon en Schild vrijgespeeld voor woningbouw. Voor de integrale herontwikkeling van het zorgpark, hebben wij in het verleden het het masterplan Zon en Schild opgesteld en de gemeente Amersfoort heeft dit vervolgens in kaders vastgelegd. Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor het Zorgpark zijn een uitwerking van deze kaders.

Zorgterreinen Erfgoed Actueel Stedenbouwkundig plan Landgoed en Campus Healing Environment
Stedenbouwkundig plan Zorgpark Zon & Schild, Amersfoort

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685