Masterplan Veldwijk, Ermelo

Het Masterplan Veldwijk vormt de uitwerking van de structuurvisie. Het geeft de toekomstplannen weer van GGz Centraal voor landgoed Veldwijk, dat van grote cultuurhistorische waarde is. Voor de beoogde herontwikkeling van Veldwijk is het Masterplan is kaderstellend. Aan de basis van het Masterplan ligt een zorgvuldige studie van de bestaande kwaliteiten van het landgoed Veldwijk, de specifieke kansen en belemmeringen. Stedenbouwkundige en landschappelijke kenmerken zijn in kaart gebracht. De complexe ontstaansgeschiedenis, die het unieke terrein tot het gelaagde geheel hebben gemaakt dat het nu is, is ontrafeld. De programmatische opnamecapaciteit van het terrein is in kaart gebracht en oude monumentale panden zijn onderzocht op de mogelijkheden tot herbestemming.

Het Masterplan wil niet alleen een aantrekkelijk perspectief bieden, maar ook realistisch en haalbaar zijn. Er is getekend en gerekend en er zijn onderzoeken gedaan naar o.a. natuurwaarde, akoestiek en bodemkwaliteit. Ook heeft in een eerder stadium brede afstemming plaatsgevonden.De plannen zijn intensief besproken met gemeente en provincie. Met bewoners en omwonenden zijn in een eerder stadium interactieve sessies gehouden. De vergaarde kennis klinkt door in het Masterplan, dat is vastgesteld door de gemeenteraad van Ermelo op 11 december 2019.

In de media: De Stentor 14 okt 2019, De Stentor 30 juni 2019, Ermelo Nieuws, Het Kontakt Ermelo, Ermelose Zaken, Veluwe FM.

Zorgterreinen Actueel Ruimtelijke visie Landgoed en Campus Klimaat / duurzaamheid Healing Environment
Masterplan Veldwijk, Ermelo
Luchtfoto met plancontour
Masterplan Veldwijk, Ermelo
Aspectkaarten
Masterplan Veldwijk, Ermelo
In samenspraak
Masterplan Veldwijk, Ermelo
Locatiefoto's landgoed Veldwijk
Masterplan Veldwijk, Ermelo
Masterplankaart

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685