Visie en plan Bodegraven-Noord

Vanuit de lucht bezien is de omgeving van Bodegraven spectaculair: een ontginningspatroon van uitwaaierende lange slagen. De heldere landschappelijk structuur is in het stedelijke lappendeken niet altijd meer afleesbaar. Zeker aan de noordrand is de relatie met het landschap verzwakt. De visie voor de herstructurering van Bodegraven-Noord wil de noord-zuid gerichte structuur verduidelijken en de relatie met het landschap herstellen.

In het stedenbouwkundig plan voor de Noordrand krijgt de overgang tussen de wijk en het veenweidegebied vorm. Grote waterpartijen met rietkragen en lage beplanting doen recht aan het polderkarakter. Bestaande bebouwing in het verlengde van lange zichtlijnen wordt verwijderd of doorbroken. De nieuwe bebouwing is zo gesitueerd dat op regelmatige afstanden zicht op het poldergebied wordt geboden. Lanen en bomenrijen ondersteunen de landschapsstructuur. Het centraal gelegen park wordt opgebouwd uit lijnvormige plantstroken en boomrijen.

De gefaseerde ontwikkeling houdt rekening met verhuisbewegingen. Door de trapsgewijze opbouw maken de nieuwe appartementengebouwen (Dp6 architecten) een zachte overgang naar de omgeving. Zelfs in de inrichting van de parkeervelden zijn de lange lijnen terug te vinden. De buitenruimte is uitgewerkt door de Stijlgroep.

Woongebieden Ruimtelijke visie Stedenbouwkundig plan
Visie en plan Bodegraven-Noord
Visie en plan Bodegraven-Noord
Visie en plan Bodegraven-Noord
Visie en plan Bodegraven-Noord
Visie en plan Bodegraven-Noord

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685