Transformatie Nieuwe Polderplas

Transformatie Nieuwe Polderplas
Transformatie Nieuwe Polderplas
Transformatie Nieuwe Polderplas

De ontwikkeling van de Nieuwe Polderplas is onderdeel van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Om gezamenlijk een aantrekkelijk plassengebied te ontwikkelen waar het prettig wonen en recreëren is met ruimte voor de natuur, hebben 21 partners zich verenigd. Bij de plannen voor de transformatie van de Nieuwe Polderplas zijn bewoners nadrukkelijk actief betrokken. Belangrijkste peilers voor de transformatie van de Nieuwe Polderplas zijn: natuurontwikkeling, met name de rietbiotoop, waterzuivering en recreatieve meerwaarde.  

Vollmer+partners heeft eerst een landschapsanalyse gemaakt en vervolgens drie verschillende varianten bestudeerd. Deze varianten zijn tijdens verschillende werksessies voorgelegd aan bewoners en belangenbehartigers. Wij hadden een actieve rol in de begeleiding van deze workshops, waaruit waardevolle inbreng naar boven kwam. Deze inbreng wordt meegenomen bij de verdere uitwerking van de varianten. (De foto's van de workshop zijn van vóór de afkondiging van de Corona-maatregelen).

“Leuk dat je je woordje kunt zeggen, het is ons leefgebied”, was een van de reacties na afloop van een werksessie. 

Transformatie Nieuwe Polderplas

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024