Stedenbouwkundige visie woonzorglocatie

Stedenbouwkundige visie woonzorglocatie
Stedenbouwkundige visie woonzorglocatie
Stedenbouwkundige visie woonzorglocatie
Stedenbouwkundige visie woonzorglocatie

De woonzorglocatie van Habion onder Arnhem is toe aan vernieuwing. Gedacht wordt aan herontwikkeling. De stedenbouwkundige studie brengt de mogelijkheden hiertoe in beeld, maar geeft nog geen vast eindbeeld. Een evenwichtige inpassing in de dorpse context, inspelend op de landschappelijke kwaliteiten van de omgeving vormt het uitgangspunt.

Er is een programmatische verdeling bepaald die globaal bestaat uit de helft zorgvastgoed en de helft aanleunwoningen. De uiteindelijke omvang van het programma zal in een later stadium worden bepaald, mede aan de hand van de studieresultaten en de financiële doorrekening. De aanwezigheid van een hoogspanningslijn aan de achterzijde van de locatie is een bepalende factor. In de stedenbouwkundige opzet moet rekening gehouden worden met de veiligheidscontouren die moeten worden aangehouden. Tevens is het een deel van de opgave om de hoogspanningsmast en -lijn visueel minder dominant te laten zijn en waar mogelijk uit het zicht te houden of te verzachten door de aanplant van groen.

Voor elk van de twee ruimtelijke modellen die wij hebben gemaakt is ook een variant met een gefaseerde opbouw opgenomen. De programmatische consequenties zijn daarbij inzichtelijk gemaakt. 

Zorgterreinen Ruimtelijke visie Stedenbouwkundig plan
Stedenbouwkundige visie woonzorglocatie

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685