Stedenbouwkundig plan Tochtpad, Noordeinde

Stedenbouwkundig plan Tochtpad, Noordeinde
Stedenbouwkundig plan Tochtpad, Noordeinde
Stedenbouwkundig plan Tochtpad, Noordeinde
Stedenbouwkundig plan Tochtpad, Noordeinde

Aan woningen voor starters en ouderen is dringend behoefte in Noordeinde (gemeente Nieuwkoop). Het stedenbouwkundig plan dat wij voor twee naast elkaar gelegen locaties hebben gemaakt voorziet hierin. Het is tot stand gekomen na veelvuldige afstemming met bewoners en omwonenden. Verschillende modellen zijn voorgelegd. Reacties zijn zowel online als tijdens fysieke bijeenkomsten verzameld. Er was geen duidelijke voorkeur voor één variant, maar er kwamen wel voorkeuren voor deeloplossingen naar voren. Op basis van deze reacties is het stedenbouwkundig plan samengesteld uit de verschillende varianten. Daarbij zijn diverse afwegingen gemaakt om te komen tot het meest optimale plan.

Naast een prettige woonomgeving met ruimte voor bewegen en ontmoeting, maakt het plan een mooie overgang van het landschap naar de bebouwing en een goede entree voor Noordeinde. Hierbij is rekening gehouden met de bestaande bebouwing en bomen en met het dorpse karakter van de omgeving.

Ten opzichte van de huidige situatie wordt de biodiversiteit sterk verbeterd. Agrarisch grasland dat regelmatig bemest en gemaaid wordt, kent een lage bodemkwaliteit en weinig biodiversiteit. In de nieuwe situatie wordt met een groenblauwe rand (sloot en heesters) meer diversiteit in beplanting en in leefomstandigheden voor verschillende soorten gerealiseerd. Voor de beplanting van groenstroken wordt gekozen voor diverse soorten met verschillende bloeitijden, vaste beplanting die ook in de winterperiode blijft en onderbegroeiing bij bomen. Door het toevoegen van kleine hoogteverschillen ontstaan er interessante microklimaten voor verschillende soorten. Voor de parkeerplaatsen en de calamiteitenroute is waterdoorlatende verharding toegepast. 

Woongebieden Actueel Stedenbouwkundig plan Samenspraak en Omgevingswet Klimaatadaptatie / natuurinclusie
Stedenbouwkundig plan Tochtpad, Noordeinde

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685