Stedenbouwkundig plan Molenblik

Molenblik wordt een natuurinclusief, waterrijk woonmilieu bij Medemblik. Vollmer & partners maakte in opdracht van Gemeente Medemblik en gebiedsontwikkelaars BPD en Zeeman de stedenbouwkundige visie. Deze visie is mede op basis van de input van bewoners verder uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan.

Het stedenbouwkundig plan haakt zorgvuldig aan op de historische structuurlijnen in het landschap en is gebaseerd op een aantal heldere bouwstenen, zoals het realiseren van waterrijk wonen met bevaarbaar water en een groen woonmilieu langs de boezem, als zachte overgang naar de aangrenzende nieuwbouwwijk Schepenwijk II. De planstructuur doet recht aan de bijzondere ligging in de Brakepolder. De kenmerkende polderstructuur met de opstrekkende verkaveling en langgerekte sloten vormen de basis voor het plan. Het nieuwe woongebied krijgt groene randen met natuurlijke oevers en groen begroeide dijkjes. De natuurwaarde is hoog vanwege de vele natuurlijke oevermilieus, bloeiende bermen en inheemse beplanting.

Nu de exploitatieovereenkomst is getekend start de bestemmingsplanprocedure. De verkoop van de woningen zal vermoedelijke halverwege 2022 plaatsvinden.
Woongebieden Actueel Ruimtelijke visie In samenspraak Klimaat / duurzaamheid
Stedenbouwkundig plan Molenblik
Groter verband
Stedenbouwkundig plan Molenblik
Stedenbouwkundig plan Molenblik
Aspectkaarten
Stedenbouwkundig plan Molenblik
Stedenbouwkundig plan Molenblik

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685