Stedelijke herverkaveling

Stedelijke herverkaveling
Stedelijke herverkaveling
Stedelijke herverkaveling
Stedelijke herverkaveling

Bij stedelijke herverkaveling maken grondeigenaren in een stedelijk gebied gezamenlijk een plan voor de herverdeling van gronden en herontwikkeling van het gebied. Door het opnieuw verdelen van grondposities ontstaan betere eigendomsverhoudingen om de gewenste ontwikkelingen te kunnen realiseren. Door het onderling ruilen van gronden kan de tussenkomst van de overheid beperkt blijven.

Deze tijd vraagt om het speuren naar nieuwe manieren om ontwikkelingen te starten, organiseren en financieren. De tendens van een faciliterend grondbeleid en het wegvallen van grondopbrengsten hebben geleid tot een impasse in de stedelijke ontwikkeling. Stedelijke herverkaveling is één van de instrumenten die ingezet kan worden om deze impasse te doorbreken. 

Naar verwachting zal stedelijke herverkaveling worden geregeld in de nieuwe Omgevingswet. Maar het is nu al mogelijk op vrijwillige basis. Momenteel vinden de nodige verkenningen plaats. Wij vinden dat het stedenbouwkundige aspect daarin nog te weinig naar voren is gekomen. Terwijl wij als stedenbouwkundigen juist van grote meerwaarde kunnen zijn, denk bijvoorbeeld aan: het ruiken van kansen, het leggen van verbanden, het voorzien van mogelijke hobbels, het samenbrengen van partijen, het verbeelden van de mogelijkheden, enthousiasmeren, etc.

Vollmer & Partners heeft onderzoek gedaan naar de stedenbouwkundige aspecten van stedelijke herverkaveling en de meerwaarde van dit nieuwe fenomeen voor de ruimtelijke ordening. 

Onderzoek
Stedelijke herverkaveling

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685