Privacyverklaring


Privacy is een groot goed. We gaan dan ook zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met aangescherpte wetgeving rond privacy van kracht. Wij hebben ons privacybeleid daarop aangepast. U kunt hier de cookies uitschakelen of inschakelen.

Vollmer+partners houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

-   Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-   Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn hieronder beschreven in dit Privacybeleid;
-   Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-   Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-   Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-   Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-   Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Vollmer+partners heeft getracht om alle rechthebbenden met betrekking tot fotomateriaal op deze website te achterhalen. Als u denkt dat uw materiaal of beeltenis zonder voorafgaande toestemming is gebruikt, kunt u met ons contact opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij zullen de gegevens aanpassen of het beeldmateriaal verwijderen binnen twee werkdagen.

Heeft u vragen na het doornemen van ons Privacybeleid dan kunt u contact met ons opnemen:
Vollmer+partners
Arnhemseweg 6
3817 CH Amersfoort

info@vp.nl

Persoonsgegevens van opdrachtgevers, klanten of leveranciers worden door Vollmer+partners verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden:
-     Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
-     Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
-     Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-     De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-     Voornaam;
-     Tussenvoegsel;
-     Achternaam;
-     Geslacht;
-     (Zakelijk) Telefoonnummer;
 -    (Zakelijk) E-mailadres;
 -    Facturatiegegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685