Haags Buiten: groen wonen in Den Haag

Haags Buiten is als Runner Up één van de winnaars van de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2021. De jury over Haags Buiten: "De aandacht voor beplanting laat diepgang zien. Er is op een zorgvuldige manier aansluiting gezocht met het omliggende groen en water."

Een natuurlijk oevermilieu, een ecozone met bosclusters (Tiny Forest) en een centrale parkzone met een rijkgeschakeerd bomenbestand, ingericht voor spel en ontmoeting: in Haags Buiten is het plezierig groen wonen. Het nieuwe woongebied in Den Haag omvat 270 woningen. Het ontwerp voor de buitenruimte hebben wij met plezier ter hand genomen in opdracht van ABB, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling. Het stedenbouwkundig plan is opgesteld door Kampman Architecten. Belangrijke thema’s binnen deze compacte ontwikkeling zijn duurzaamheid, groen, ecologie en water. Het groene woongebied is uitgewerkt in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag, die een heldere visie volgt en duidelijke eisen stelt aan de thema’s natuur en duurzaamheid binnen stedelijke ontwikkelingen als deze.

De overgangen prive naar openbaar gebied zijn zorgvuldig uitgewerkt. De tuinen aan de binnenhof naar de parkeerhoven zijn afgescheiden met gemetselde plantenbakken, een laag hekwerk, leibomen en lage hagen. In het oevermilieu zijn vlonderterrassen meeontworpen en zo gepositioneerd dat de natuurlijke oever niet onderbroken wordt. De zachte oevers en het natuurlijk talud lopen door en de vlonders worden afgewisseld met bomen (knotwilgen of elzen). Naast de private vlonders, is ook één openbare vlonder gerealiseerd. Het grondniveau van het totale plan is verhoogd, er zijn meerdere wadi's aangelegd en de hemelwaterafvoeren zijn afgekoppeld van het gemengde riool. Een groot deel van de parkeerplaatsen is aan het zicht onttrokken door een parkeergarage die is opgenomen in het talud van de ecologische zone. Het dak van de parkeergarage biedt ruimte aan riante daktuinen die visueel overlopen in de ecologische zone.

Lees ook het interview met Tom Bullens door Vogelbescherming Nederland, de blog van bouwnatuurinclusief.nl of kijk op kanbouwen.nl

Woongebieden Actueel Stedenbouwkundig plan Klimaatadaptatie / natuurinclusie
Haags Buiten: groen wonen in Den Haag
In aanbouw
Haags Buiten: groen wonen in Den Haag
Haags Buiten: groen wonen in Den Haag
Haags Buiten: groen wonen in Den Haag
Haags Buiten: groen wonen in Den Haag
Kaart inrichtingsplan

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685