Studie Randstad Corridor

Studie Randstad Corridor
Studie Randstad Corridor
Studie Randstad Corridor
Studie Randstad Corridor

Leven zonder stroom lijkt tegenwoordig een onmogelijkheid. De hoogspanningslijnen die hiervoor nodig zijn, trekken echter sporen in het landschap. In opdracht van TenneT hebben wij een regionale studie verricht om een nieuwe lijn optimaal in te passen. Het gaat om een corridorstudie van een 380kV-verbinding. Deze zware hoogspanningsverbinding moet de elektriciteitsvoorziening van de Randstad garanderen en loopt dwars door dichtbevolkt gebied.

Gezocht is naar de kortst mogelijke verbinding met omzeiling van ‘gevoelige gebieden’, zoals: stedelijke gebieden, waardevolle natuur- en cultuurhistorische gebieden en hoog gewaardeerde recreatieve landschappen. Al deze gebieden zijn op een belemmeringenkaart in beeld gebracht. Vervolgens hebben wij de mogelijkheden onderzocht om de nieuwe lijnen te koppelen aan bestaande grootschalige verbindingen. Daardoor blijft de versnippering tot een minimum beperkt. De kansenkaart maakt inzichtelijk waar bundeling mogelijk is met bestaande hoogspanningstracés, wegverbindingen, spoorlijnen, vaarroutes en leidingstroken.

De corridorstudie heeft als basis gediend voor het bepalen van het tracé van Randstad380. Besloten is om de meest gevoelig liggende segmenten ondergronds aan te leggen.

Regio’s Ruimtelijke visie
Studie Randstad Corridor

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685