Bestemmingsplan Het Wijde Blik

Bestemmingsplan Het Wijde Blik
Bestemmingsplan Het Wijde Blik

Het Wijde Blik maakt deel uit van het Vechtplassengebied, een bijzonder mooi natuurgebied dat is opgenomen in Natura 2000*. De hoge landschaps- en natuurwaarde van dit gebied vraagt om een secure uitwerking in het bestemmingsplan. Het doel is daarbij om het landschap zo min mogelijk aan te tasten.
Het bestemmingsplan is op twee verschillende schaalniveaus verbeeld. Op de grote overzichtskaart overheersen grafisch natuur en water als bestemming. In vijf detailkaarten is ingezoomd op het bebouwingslint.


* Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden, dat door de lidstaten van de Europese Unie wordt opgezet. Het Natura 2000 netwerk dient ter bescherming van zowel de gebieden (natuurlijke habitats) als de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten. Hierbij wordt uitgegaan van het idee dat natuur niet ophoudt bij landsgrenzen en dat het voor behoud van de vitaliteit en diversiteit van natuur van belang is om internationale maatregelen te nemen. Het netwerk zal in totaal circa 450.000 km² omvatten, ongeveer 10-15% van de oppervlakte van de EU.

Ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan Het Wijde Blik

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685