Bestemmingsplan Groene Hart Ziekenhuis

De fusie van twee Goudse ziekenhuizen tot één (het Groene Hart Ziekenhuis) heeft een concentratie van alle ziekenhuisactiviteiten tot gevolg. De aangewezen locatie hiervoor is de Bleulandlocatie , dichtbij het station van Gouda. Het hier gevestigde (bestaande) ziekenhuis zal worden uitgebreid en aangepast. De forse toename aan parkeerbehoefte als gevolg van de samenvoeging vraagt om een gebouwde parkeervoorziening in meerdere lagen.

Aan de basis van het nieuwe bestemmingsplan liggen de nieuwbouwplannen voor het ziekenhuis. Toch is ervoor gekozen globaal te bestemmen om zo de nodige flexibiliteit te behouden als het gaat om toekomstige ontwikkelingen.

Tijdens vooroverleg en inspraak werd in het bijzonder aandacht gevraagd voor aspecten als parkeren, bebouwingshoogte en de groenblauwe randstructuur. Vanwege de zettinggevoeligheid en geringe drooglegging is voldoende waterberging in het stedelijk gebied een vereiste. De gemeente Gouda heeft samen met de waterbeheerders een integraal stedelijk Waterplan uitgewerkt, waaraan het bestemmingsplan is getoetst.

 

 

Ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan Groene Hart Ziekenhuis
Bestemmingsplan Groene Hart Ziekenhuis
Bestemmingsplan Groene Hart Ziekenhuis
Bestemmingsplan Groene Hart Ziekenhuis

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685