Bestemmingsplan Bovenlanden

Bestemmingsplan Bovenlanden
Bestemmingsplan Bovenlanden
Bestemmingsplan Bovenlanden

Het  bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers bestrijkt een omvangrijk en gevarieerd gebied. De kern daarvan wordt gevormd door de Westeinderplassen. De omliggende randen zijn opgenomen in het bestemmingsplan en zijn aan de zuidzijde vrij smal, maar aan de noordzijde breder en vele malen complexer. Deze noordzijde wordt gevormd door de Bovenlanden, een restant van het hoogveen dat zich ooit over het gebied uitstrekte.

Het zijn met name deze Bovenlanden die een bijzonder aandachtspunt zijn geweest van het bestemmingsplan. Ze kenmerken zich door een fijnmazige waterstructuur en een grote diversiteit. Om de karakteristieke opbouw en bijzondere kwaliteiten van dit gebied te behouden en waar mogelijk te versterken, is een zonering vastgesteld. Deze gaat uit van een geleidelijke overgang van intensief gebruik langs de centraal gelegen bebouwingslinten naar extensief gebruik langs de oervers van de Ringvaart en van de Grote en Kleine Poel. Omdat in deze extensieve zone de nadruk ligt op open lucht culturen en natuurontwikkeling, is tevens een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een belangrijke ecologische verbindingszone die de natte delen van het Amsterdamse Bos verbindt met de Westeinderplassen.

Buitengebieden Ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan Bovenlanden

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685