Stedenbouwkundige visie Molenblik

Molenblik wordt een nieuw, groen en waterrijk woonmilieu bij Medemblik. Vollmer & partners maakte in opdracht van Gemeente Medemblik en gebiedsontwikkelaars BPD en Zeeman de stedenbouwkundige visie. Recent is de door ons gemaakte planstructuur getoond tijdens een inloopbijeenkomst, waarbij bewoners zijn uitgenodigd om mee te denken over de uitwerking. De visie wordt mede op basis van deze input verder door ons uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan.De planstructuur tracht recht te doen aan de bijzondere ligging in de Brakepolder. De kenmerkende polderstructuur met de opstrekkende verkaveling en langgerekte sloten vormen de basis voor het plan. Het nieuwe woongebied krijgt groene randen met veel rietkragen, natuurlijke oevers en groen begroeide dijkjes. De natuurwaarde is hoog vanwege de vele natuurlijke oevermilieus, bloeiende bermen en inheemse beplanting. Water dooradert de wijk en wordt grotendeels bevaarbaar. 

Woongebieden Actueel Ruimtelijke visie In samenspraak Klimaat / duurzaamheid
Stedenbouwkundige visie Molenblik
Groter verband
Stedenbouwkundige visie Molenblik
Referentiebeelden
Stedenbouwkundige visie Molenblik
Aspectkaarten
Stedenbouwkundige visie Molenblik

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685